Nyitó
Bemutatkozunk
Tevékenységek
Partnerek
Kapcsolat
Panaszkezelés
Szabályozás, adatvédelem
Fontos tudnivalók
Ügyfélportál

Magyar Faktorház Zrt.

Miben különbözünk a többi pénzügyi vállalkozástól?

A Magyar Faktorház Zrt. vezetőségi tagjai korábban valamennyien a követeléskezelés különböző területeivel foglalkoztak, később azonos gondolkodás alapján találtunk egymásra és így alapítottunk közös céget. Meghatároztuk, hogy cégünk miben különbözzön a többi hasonló pénzügyi vállalkozástól.

Bemutatkozik a Magyar Faktorház Zrt.

A Magyar Faktorház Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezetőségi tagjai korábban valamennyien a követeléskezelés különböző területeivel foglalkoztak, később azonos gondolkodás alapján találtunk egymásra és így alapítottunk közös céget. Meghatároztuk, hogy cégünk miben különbözzön a többi hasonló pénzügyi vállalkozástól.

A követeléskezelés területén munkatársaink sok éves tapasztalatokkal rendelkeznek, csapatunk tagjainak naprakész tudása és szorgalma az, ami a céget előre viszi. Társaságunk tulajdonosai aktív résztvevői a mindennapi feladatoknak.

Törekszünk arra, hogy figyelembe vegyük az egyes ügyfelek vagyoni ,- jövedelmi ,- illetve anyagi viszonyait annak érdekében, hogy aktuális szociális helyzetükhöz igazodó megoldásokat találjunk. Ugyanakkor ennek legfőbb feltétele ügyfeleink együttműködő magatartása.

A Magyar Faktorház Zrt. tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélyével és annak ellenőrzése mellett végzi.

A Magyar Faktorház Zrt. valamennyi hatályos törvény és egyéb jogszabály betartásával biztosítja, hogy sem az ügyfeleink, sem a partnereink jogos érdekei ne sérüljenek. Munkánk során elfogadjuk és betartjuk a Magatartási kódex etikai normáit.

Tevékenységek

A Magyar Faktorház Zrt. Magyarország területén működik. Cégünk jelentős tapasztalatokat szerzett úgy a gazdasági társaságok közötti – B2B –követelések, mint a túlnyomórészt magánszemélyekkel szemben fennálló – B2C – követelések kezelésében. A faktorálás mellett foglalkozunk még ingatlanforgalmazással, - értékbecsléssel,- és hasznosítással is.

A Magyar Faktorház Zrt. a működése során az alább felsorolt tevékenységeket végzi:

 • Követelésvásárlás (faktorálás)
 • Esedékesség (fizetési határidő) utáni (lejárt), banki követelések vásárlása (work-out faktoring)
 • Ingatlanforgalmazás
 • Ingatlanhasznosítás

Követelésvásárlás

Faktorálás alatt követelések engedményezését értjük. A követelés származhat bankhitelből, szolgáltatásból és áruforgalomból. A hitelező a követelést eladja a faktorálónak, innentől kezdve elveszíti az adóssal szemben fennálló hitelezői jogait, amelyek a faktorálóra szállnak át (beleértve a jelzálogjogait is). Két alaptípusa a lejárt követelések vásárlása (workout) illetve a még le nem járt követelések (aktív) vásárlása.

Követeléskezelés

A Magyar Faktorház Zrt. a lejárt, minősített banki követelések vásárlását saját forrás felhasználásával végzi. Az esedékesség (fizetési határidő) utáni, lejárt követelések társaságunk gyakorlatában többnyire fedezetlen, lakossági követelések (személyi hitelek, fogyasztási típusú kölcsönök) megvásárlásában és kezelésében testesül meg, amelyeket jellemzően a kereskedelmi banki szférából vásároltunk.

Partnerek

A követelések érvényesítését és azok behajtását Társaságunk speciálisan erre szakosodott, ezzel a tevékenységgel évek óta professzionálisan foglalkozó cégek és ügyvédi irodák bevonásával végzi. Partnereink ellenőrzött keretek között, a törvényi előírások maradéktalan betartásával, eredményesen segítik működésünket.

Kapcsolat

Tisztelt Ügyfeleink!

Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésre az alábbi elérhetőségeken hétfőnként 08.30-20.00. között, keddtől csütörtökig 08.30-17.30. óra között, péntekenként 08.30-15.00. óra között.

Kérjük, hogy személyes találkozó esetén előzetesen szíveskedjenek időpontot egyeztetni kollégáinkkal!

1027 Budapest, Frankel Leó út 10. 1. em. 1.
Telefon: +36-1/240-7045 +36-1/269-0192
Fax: +36-1/700-2080
E-mail: info@magyarfaktorhaz.hu

Írjon nekünk!

elolvastam és elfogadom

Panaszkezelés

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfelünket, amennyiben a Magyar Faktorház Zrt. eljárásával, annak valamely konkrét szolgáltatásával vagy egyéb, a szolgáltatással összefüggő tevékenységével kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük azt cégünk részére a Panaszkezelési Szabályzatban foglaltak szerint bejelenteni szíveskedjék.

Rövid panaszkezelési tájékoztató
Panaszbejelentő űrlap    

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfelünket, hogy az online vitarendezési platform felhasználható a pénzügyi fogyasztói viták rendezéséhez.
Online vitarendezési platform

Nemzeti kapcsolattartó pont - Magyarország:

 • Cím: 1016 Budapest, Krisztina körút 99.
 • Telefonszám: +36(1)488-2033
 • E-mail: onlinevita@bkik.hu

Szabályozás, jogszabályok

Szabályozás

A Magyar Nemzeti Bank 2/2019. (II.13.) számú ajánlását a fogyasztóval szembeni követeléskezelési tevékenységről itt olvashatja el:

Jogszabályok

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (rPtk.) fontosabb rendelkezései:

 • A pénztartozás. A kamat: Ptk. 231-232. §
 • Az engedményezés és tartozásátvállalás: Ptk. 328-333. §
 • A bank- és hitelviszonyok: Ptk. 522-535. §

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) fontosabb rendelkezései:

 • A pénztartozás teljesítése: Ptk. 6:45-48. §, 6:130-133. §
 • Engedményezés: Ptk. 6:193-201. §, tartozásátvállalás: 6:203-207. §
 • A hitel és számlaszerződések: Ptk. 6:382-387. §, 6:389. §, 6:391-399. §

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépéssel összefüggő átmeneti rendelkezéseiről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) fontosabb rendelkezései:

 • Hatály: Ptké. 50. §
 • Kamat: Ptké. 52/A. §
 • Felelősség szerződésen kívül okozott kárért: Ptké. 54. § 

A csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Csődtv.) fontosabb rendelkezései:

 • A felszámolási eljárás megindítása: Csődtv. 22-27/C. §
 • A felszámolás lefolytatása: Csődtv. 28-40. §
 • Egyezség felszámolás során: Csődtv. 41-45/A. §
 • A felszámolási eljárás befejezése: Csődtv. 56-63. §
 • A vagyoni hányad rosszhiszemű átruházása miatti felelősség megállapítása: Csődtv. 63/A. §
 • Egyszerűsített felszámolás: Csődtv. 63/B. §

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) fontosabb rendelkezései:

 • Végrehajtható okiratok: Vht. 10. §
 • Végrehajtási lap: Vht. 15-19/A. §
 • Végrehajtási záradék: Vht. 20-23/C. §
 • Közvetlen bírósági letiltás: Vht. 24-27. §
 • Közvetlen bírósági felhívás: Vht. 28. §
 • Végrehajtás általános feltételei: Vht. 13-14/A. §

Pénzkövetelés végrehajtása a Vht. alapján:

 • Végrehajtás munkabérre és egyéb járandóságra: Vht. 58-79. §
 • Végrehajtás pénzügyi intézménynél kezelt összegre: Vht. 79/A-83. §
 • Ingóvégrehajtás: Vht. 84-135. §
 • Ingatlan-végrehajtás: Vht. 136-162. §
 • Zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítése: Vht. 204/B-204/H. §
 • Jogorvoslatok: Vht. 211-224/A. §
 • A végrehajtás során befolyt összeg kifizetése: Vht. 163/A-171/A. §

Végrehajtás szervezete a Vht. alapján:

 • Az eljáró szervek és személyek: Vht. 225. §
 • Önálló bírósági végrehajtó: Vht. 232-248. §
 • Törvényszéki végrehajtó: Vht. 255-259. §
 • Végrehajtási ügyintéző: Vht. 260-264. §

Az elszámolást szabályozó jogszabályok:

 • A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. évi törvény (DH1.) 
 • A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény (DH2.) 
 • Az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény (DH3.)
 • A Magyar Nemzeti Bank elnökének 42/2014 (XI.7.) MNB rendelete а pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának általános szabályairól
 • A Magyar Nemzeti Bank elnökének 54/2014. (XII. 10.) MNB rendelete а pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának különös szabályairól
 • A Magyar Nemzeti Bank elnökének 55/2014. (XII. 10.) MNB rendelete а pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás során alkalmazott becslési eljárásról és az elszámolás pénzügyi teljesítésének időpontjáról
 • 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) fontosabb rendelkezései:

 • A személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezések: Info tv. 4-9. §
 • Az érintett jogai: Info tv. 14-25. §

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.).

A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény.

Adatvédelem

A Magyar Faktorház Zrt. a rendelkezésére bocsátott adatokat bizalmasan kezeli. Az adatkezelésünk során a vonatkozó adatvédelmi törvényt, egyéb kiegészítő rendelkezéseket és az adatvédelmi biztos ajánlásait betartja. Az adatminőség biztosítása céljából az adatfelvétel és a további adatkezelés folyamán, fokozottan ügyelünk a személyes adatok pontosságára, teljességére, hogy emiatt ügyfeleink jogai ne sérüljenek.

Társaságunk egyedi fejlesztésű szakmai informatikai nyilvántartó rendszert (INDECS) használ, melyben a kezelt ügyeket érintő minden lényegi információ rögzítésre kerül. A rendszer egyaránt nyilvántartja az ügyfeleink személyi- és lakcímadatait, gazdasági társaságok esetében rögzítjük a cégnyilvántartásban fellelhető adatokat ill. ezeknek a munkafolyamatok alatt bekövetkező pontosításait és változásait. Az alkalmazásban vezetjük továbbá a követelések részletes pénzügyi nyilvántartását.

Minden lényegi információt, megállapodást, a levelek átvételét illetve sikertelen kézbesítést rögzítjük, és ennek alapján rendelkezünk részletes információval az ügyekben bekövetkező változásokról, fizetési ígéretekről és más eseményekről.